Ukrainian songs – 04 – DZIDZIO feat. Вова зі Львова. Павук

Learn Ukrainian with music

Song: Паву́к | Spider
Singer: DZIDZIO feat. Во́ва зі Льво́ва

Video + lyrics + translation

DZIDZIO is a Ukrainian pop band with a comedic bent. It gained popularity on the internet partly due to their “fourth member”, a pig named Maison, with his snout serving as the band logo. The song “Павук” (Spider) is about a very good-hearted spider called Bogdan and his tragic fate.

Learning Ukrainian songs by heart is a great way to improve your language skills. Listen to the lyrics, read the translation and pay close attention to the highlighted words.

[wp-video-floater]

Ukrainian lyrics and English translation

Паву́к
Spider
В спа́льні під лíжком жив собí паву́к –
чо́рний горо́шок, мав аж вíсім рук.
Ма́йже ніко́ли взагалí не спав.
Спра́вжній мисли́вець! За́вжди полюва́в.
Я назва́в його́ Богда́н. Він мав рот, як чемода́н.
In my bedroom, under the bed there lived a spider,
With black spots, he had 8 arms
He would almost never sleep
A true hunter! He would always hunt.
I called him Bogdan. He had a mouth as big as a suitcase.
Бо́дя — бос всіх павукíв.
Він їв мух і комарíв.
Ха́вав в ме́не пря́мо з рук
дресеро́ваний паву́к.
Бо́дька — бос всіх павукíв.
Він їв мух і комарíв.
Ха́вав то саме́, шо я.
Шко́да, Бо́дьки вже нема́.
Bodia* is the boss of all spiders.
He would eat flies and mosquitoes
He would eat out of my hand
A trained spider.
Bodka* is the boss of all spiders.
He would eat flies and mosquitoes
He would eat the same things I did.
What a pity, that there is no Bodka anymore. (*Bodia/Bodka are diminutives of Bogdan)
Бо Бо́дька коро́тше си́льно захотíв, Жíнку під лíжко він собí привíв. А павучи́ха — рíдкісна коза́, З’ї́ла лаху́дра Бо́дьку-павука́. А мора́ль є такова́ — з’ї́ла ба́ба мужика́!
In few words, since Bodka had so much desire
He brought a wife to his place under the bed
But the girl-spider, what a bitch!
The scoundrel of her, she ate Bodka the Spider
The moral of this is that the woman ate the man!
Бо́дя — бос всіх павукíв!
Він їв мух і комарíв.
Ха́вав в ме́не пря́мо з рук
дресеро́ваний паву́к!
Бо́дька — бос всіх павукíв.
Він їв мух і комарíв.
Ха́вав то саме́, шо я.
Шко́да, Бо́дьки вже нема́.
Bodia is the boss of all spiders.
He would eat flies and mosquitoes
He would eat out of my hand
A trained spider.
Bodka is the boss of all spiders.
He would eat flies and mosquitoes
He would eat the same things I did.
What a pity, that there is no Bodka anymore.
Бо́дя був без галíмих пантíв.
Без бага́тих батькíв,
Бо́дя був з норма́льних пацанíв.
Бо́дя не люби́в тупи́х піжо́нів.
Бо́дя не носи́в брудни́х кальсо́нів.
Бо́дя карав бикíв.
Bodia wouldn’t brag for no reason
He didn’t have rich parents
Bodia was from the good guys,
Bodia didn’t like stupid snobs
Bodia wouldn’t wear dirty pants
Bodia would punish jerks.
Бо́дька помага́в, не буха́в, не втіка́в.
Ка́йфу не лама́в, у підста́вах у́часті не брав.
Бо́дька бушува́в, кришува́в, пра́вду-мать руба́в,
і якщо́ було́ за шо, то па́льці леге́нько лама́в.
Bodka would help, he wouldn’t drink, he wouldn’t run away.
He would never spoil the fun, he wouldn’t take part in nasty jokes
Bodka would get angry, he would protect, he would always tell the truth
And for a good reason, he could “slightly” break your fingers.
Бо́дя поважа́в ста́рших типíв,
Бо́дя грав тих, кого́ хотíв, але тíльки не там де їв!
Бо́дя не хамíв, хіба́ шо до хамíв,
А хамíв він кара́в так са́мо, як бикíв!
Bodia would respect the elders
Bodia would play with anyone he wanted but not where he ate
Bodia wasn’t rude, he was rude only to the assholes,
As for the assholes, he would punish them like he did with the jerks.
Бо́дя був чо́рний і бíлий,
Бо́дя не був дибíлом!
Але́ його́ кобíта вважа́ла не так!
І вре́шті не стерпíла, і щось черво́не підли́ла,
і Бо́дьку отруї́ла, і Бо́дьку тра́фив шляк!
Bodia was black and white,
Bodia wasn’t a moron
But his woman didn’t think the same!
Finally she couldn’t stand it and poured something red (to his drink)
She poisoned Bodka and Bodka got a stroke!
Бо́дя — бос всіх павукíв.
Він їв мух і комарíв.
Ха́вав в ме́не пря́мо з рук
дресеро́ваний паву́к.
Бо́дька — бос всіх павукíв.
Він їв мух і комарíв.
Ха́вав то саме́, шо я.
Шко́да, Бо́дьки вже нема́.
Bodia* is the boss of all spiders.
He would eat flies and mosquitoes
He would eat out of my hand
A trained spider.
Bodka* is the boss of all spiders.
He would eat flies and mosquitoes
He would eat the same things I did.
What a pity, that there is no Bodka anymore.
Go to the next song
Go to the list of songs