Texts with audio. Advanced. Пригода у лісі.

Learn Ukrainian reading texts

Name: Приго́да у лі́сі

Level: Upper-Intermediate

 

 


Приго́да у лі́сі

Adventure in the forest

Ви полюбля́єте ходи́ти у похі́д? Я зо́всім ні та за́раз ви дізна́єтесь чому́. Одно́го ра́зу, коли́ мені́ було́ 19 ро́ків, ми з дру́зями ви́рішили піти́ у похі́д. Ми були́ молоди́ми та нам хоті́лось приго́д. Ми взяли́ пала́тки, ї́жу та все необхі́дне для но́чі в лі́сі. Це було́ лі́том, тому́ пого́да була́ те́пла. Ми збира́лись купа́тися в рі́чці та гра́ти у спорти́вні і́гри, готува́ти ї́жу на відкри́тому вогні́ та спа́ти в пала́тці під відкри́тим не́бом. Що мо́же бу́ти кра́ще?

Do you like hiking? I don’t like it at all and now you will find out why. One day, when I was 19, my friends and I decided to go hiking. We were young and we wanted adventures. We took tents, food and all the necessary to spend the night in the forest. It was summer, so the weather was warm. We were going to bathe in the river and play sports games, cook food on the open fire and sleep in a tent in the open air. What can be better?

Вдень все було́ до́бре. Ми до́вго купа́лися, гра́ли у волейбо́л та збира́ли дро́ва у лі́сі. Наш обі́д був теж непога́ний. Ми ї́ли бутербро́ди та фру́кти, які прине́сли з до́му. Одна́к, вве́чері все пішло́ не так. Споча́тку, на́ша вече́ря ви́йшла зо́всім несма́чною. Виявля́ється готува́ти ї́жу на во́гнищі не так ле́гко, як задє́ться. В результа́ті на́ша карто́пля згорі́ла, а м’я́со було́ зана́дто жорстки́м. Ми посмія́лися над на́шою вече́рею, але́ з’ї́ли її.

During the day everything was fine. We bathed for a long time, played volleyball and picked wood in the forest. Our lunch was not bad either. We ate sandwiches and fruit we had braught from home. But, in the evening everything went wrong. At first, our dinner wasn’t delicious at all. It turns out that cooking food on the bonfire is not as easy as it seems. As a result, our potatoes got burnt and the meat was too tough. We made fun at our dinner, but we ate it.

Наступи́ла ніч. Та ра́птом ми зрозумі́ли, що ми були́ не одні́ в лі́сі. Навко́ло нас були́ ти́сячі комарі́в! Здає́ться, що комари́ теж були́ ду́же голо́дними. Ми миттє́во схова́лися від них у пала́тці. Одна́к, спа́ти у пала́тці ви́явилося не так приє́мно як ми очі́кували. Вночі́ ста́ло ду́же хо́лодно. Ми одягли́ на се́бе всю оде́жу, яку ма́ли. Мені́ ніко́ли рані́ше не було́ так хо́лодно! Я не спала́ всю ніч. Я зга́дувала свій дім, свою́ м’яку́ крова́тку та гаря́чий душ.

The night came. Suddenly we realized that we were not alone in the forest. Around us there were thousands of mosquitoes! Appearantly the mosquitoes were hungry too. We quickly hid from them in the tent. But sleeping in the tent turned out to be not as pleasant as we expected. It got very cold at night. We put on all the clothes that we had. I had never felt so cold before. I didn’t sleep all night. I was remembering my home, my soft bed and hot shower.

Ра́птом ми почу́ли ди́вний шум. Яки́йсь звір ходи́в навко́ло на́шої пала́тки. “Це ведмі́дь” – прошепоті́в переля́каний Петро́. Ми теж зляка́лись. Наспра́вді, ми переляка́лись так си́льно, що на́віть не ди́хали. Споча́тку ми хоті́ли відкри́ти пала́тку та подиви́тись на зві́ра, але Петро́ нам не дозво́лив. Так ми до́вго сиді́ли у ти́ші та слу́хали як звір хо́дить та торка́є на́ші ре́чі.

Suddenly, we heard a strange noise. Some animal was walking around our tent. “It’s a bear”, whispered Petro frightened. We got scared too. Actually, we got scared so much that we didn’t even breathe. At first, we wanted to open the tent to look at the animal, but Petro didn’t let us. So, we sat in silence for a long time and listened to the animal walking and touching our things.

Наста́в ра́нок. Звір уйшо́в. Звича́йно, ніхто́ з нас не спав вночі́. Ми ви́йшли з пала́тки вто́млені та черво́ні від уку́сів комарі́в. “Час сні́дати! – поду́мали ми. – Сніда́нок підні́ме на́стрій!” Ми почали́ шука́ти на́ші рюкзаки́ з ї́жею…але́ їх ніде́ не було́. Ми на́віть не могли́ в це пові́рити. Загадко́вий нічни́й гість вкрав всі на́ші проду́кти!

The morning came. The animal left. Of course, none of us slept that night. We got out of the tent very tired and red from the mosquito bites. “It’s time to have breakfast!”, we thought, “Breakfast will cheer us up!” We started to look for our backpacks with food…but they were gone. We couldn’t believe it. The mysterious night guest stole all our food!

До обі́ду ми вже поверну́лися додо́му. “Як ви відпочи́ли у лі́сі?” – запита́ла моя мату́ся. Мені́ не хоті́лося розповіда́ти їй, що ми ї́ли горі́лу карто́пілю, не спа́ли всю ніч з-за ди́кого зві́ра та нічо́го не сні́дали. “Все було́ чудо́во”, – відповіла́ я та ви́рішила, що бі́льше ніко́ли не піду́ у похі́д.

We returned home before lunch. “Did you relax in the forest?” my mother asked. I didn’t want to tell her that we ate burnt potatoes, didn’t sleep the whole night because of a wild animal and didn’t have anything for breakfast. “Everything was wonderful”, I answered and decided that I wouldn’t go hiking ever again.

New words


 • ходи́ти у похі́д: to hike
 • дізна́єтесь (дізна́тися): to find out
 • ви́рішили (ви́рішити): to decide
 • пала́тки (пала́тка): tents
 • рі́чці (рі́чка): a river
 • на відкри́тому вогні́ (відкри́тий вого́нь): on the open fire
 • під відкри́тим не́бом (відкри́те не́бо): in the open air
 • дро́ва: wood
 • прине́сли (принести́) з + genitive: to bring from
 • споча́тку: аt first
 • во́гнищі (во́гнище): а bonfire
 • згорі́ла (згорі́ти): to get burnt
 • жорстки́м (жорстки́й): tough
 • наступи́ла (наступи́ти): to come
 • ра́птом: suddenly
 • комарі́в (комари́): mosquitoes
 • схова́лися (схова́тися) від + genitive: to hid from
 • очі́кували (очі́кувати): to expect
 • зга́дувала (зга́дувати) + accusative: to remember
 • шум: a noise
 • прошепоті́в (прошепоті́ти): to whisper
 • зляка́лись/переляка́лись (зляка́тися/переляка́тися): to get scared
 • дозво́лив (дозво́лити): to let
 • у ти́ші (ти́ша): in silence
 • вто́млені (вто́млений): to be tired
 • уку́сів (уку́с): bites
 • підні́ме (підня́ти) на́стрій: to cheer up
 • шука́ти + accusative:to look for
 • рюкзаки́: backpacks
 • загадко́вий: mysterious
 • відпочи́ли (відпочива́ти) у + prepositional: to relax in
 • горі́лу (горі́лий): burnt
 • ди́кого (ди́кий): wild
Go to the next text
Go to the list of text